ارزش گذاری دارایی های نامشهود

در عصر جدید اقتصادی دانش محور، علی رغم نقش برجسته دارایی های نامشهود در موفقیت شرکت و ارزش نهایی آن، چالش های اساسی در ارتباط با تعیین ارزش دارایی های دانشی و محرک های نامشهود ارزش وارزیابی تأثیر آن ...

خدمات مشاوره شرکت های دانش بنیان

کسب آگاهی از روند دانش بنیان شدن شرکت ها و همچنین مرتفع ساختن نیاز های شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه دانش بنیان سبب ایجاد نگرشی کارشناسانه برای راه اندازی واحدی برای مشاوره دانش بنیان شده ...
رونمایی از موتورجستوجوگر فناوری ویرا
تاریخ نگارش : 1396/1/15 00:11 95

رونمایی از موتورجستوجوگر فناوری ویرا

موتور جستجو گر ویرا بستر مبادلات فناوری راه اندازی شد

مطالعه شيوه های قيمت گذاری فناوری
تاریخ نگارش : 1396/1/12 18:42 171

مطالعه شيوه های قيمت گذاری فناوری

 بسپارش فصلنامه پژوهشی-آموزشی ،2سال دوم، شماره 1391 ،59-65صفحه ISSN: 2252-0449
جهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید