فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 160
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 160
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 45
112
5 ماه پیش
عرضه فناوری
206
6 ماه پیش
تقاضای فناوری
150
6 ماه پیش
تقاضای فناوری
249
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
258
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
229
7 ماه پیش
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید