فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 14
369
one year ago
تقاضای فناوری
330
one year ago
تقاضای فناوری
460
one year ago
تقاضای فناوری
553
one year ago
تقاضای فناوری
287
one year ago
تقاضای فناوری
537
one year ago
تقاضای فناوری
309
one year ago
تقاضای فناوری
1063
2year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید