فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 160
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 160
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 159
59
4 ماه پیش
عرضه فناوری
42
4 ماه پیش
عرضه فناوری
112
5 ماه پیش
عرضه فناوری
240
6 ماه پیش
عرضه فناوری
155
6 ماه پیش
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید